STAŇ SA ČLENOM
PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB
ponúka svojim členom vhodné zázemie pre oddych a relax nielen počas zimných mesiacov.
Výhody členstva v P.Ž.G.K.:
zúčastňovať sa na Členskej schôdzi P.Ž.G.K,
vedenie agendy na serveri SKGA,
platnosť zliav v indoorovom klube P.Ž.G.K.
platnosť recipročných zliav s ostatnými klubmi,
platnosť zliav vo vybraných golfových obchodoch.
Člen P.Ž.G.K. má tieto práva:
zúčastňovať na členskej schôdzi a hlasovať na členskej schôdzi a byť volený do orgánov klubu,
podieľať sa na práci v P.Ž.G.K. a jeho rozvoji v súlade so stanovami, svojimi schopnosťami a možnosťami,
zúčastňovať sa športových a spoločenských akcií v zmysle podmienok klubu,
využívať klubové zariadenia a priestory.
Člen P.Ž.G.K. má najmä tieto povinnosti:
rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze a ďalších orgánov klubu konajúcich v rámci svojej kompetencie a v súlade s týmito stanovami,
dodržiavať stanovy P.Ž.G.K., štatút a iné vnútorné predpisy klubu, pravidlá golfu, hrací poriadok a ďalšie dokumenty P.Ž.G.K., SKGA a prevádzkovateľa domovského golfového objektu,
platiť riadne a včas členské a ostatné poplatky,
dodržiavať i ďalšie vnútorné oficiálne pravidlá a rešpektovať všeobecne platné a zaužívané zásady slušného správania a fair play a etiky vo vzťahu k ostatným členom klubu,
hájiť záujmy klubu a nepoškodzovať dobrú povesť klubu.
Čo je dôležité vedieť:
Na stránke www.golfinvent.sk nájdete všetky informácie z klubového života. Stránka priebežne informuje o uskutočnených aj budúcich aktivitách klubu. Ponúka rezervačný systém, ktorý ako člen môžete využívať 24h/denne, postačí k tomu Vaša krátka registrácia.
Ponúkame možnosť zapojiť sa a vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom Facebooku. Samozrejme, všetky Vaše názory a postrehy sú prínosom pre momentálny aj budúci stav klubu.
Cenník
individuálne členstvo 100€/rok
deti a mládež do 21 rokov 33€/rok
SÚVISIACE ODKAZY
KDE NÁS HLADAŤ
Obežná 5A/8358, 01008 Žilina-Vlčince
Slovenská republika
NAPLÁNOVAŤ CESTU
PARTNERI KLUBU
Hosting technology by MaData
Web design & Programming by Maccelo Creative Agency