STANOVY PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.)
PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB, ďalej len „P.Ž.G.K.“ alebo „klub“ je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. založeným a fungujúcim
Článok 1.
Názov klubu: PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.)
Sídlo klubu: Obežná 5A/8358, 010 08 Žilina
Článok 2.
P.Ž.G.K. je samostatnou právnickou osobou, riadne registrovanou, hospodáriacou s vlastnými a zverenými prostriedkami.
Článok 3.
Poslanie, ciele a predmet činnosti
Základným poslaním P.Ž.G.K. je zabezpečovať predovšetkým pre svojich členov a ďalších záujemcov podmienky na prevádzkovanie golfovej hry a s tým spojených športových, spoločenských a kultúrnych činností.
P.Ž.G.K. zabezpečuje podmienky pre golfovú hru (šport) a to najmä:
zabezpečovanie nájmu a organizované využívanie golfového objektu a objektov s ním spojených,
starostlivosť o rozvoj golfovej hry, spoločenského a oddychového zázemia a materiálnych podmienok pre realizáciu golfovej hry – zriadenie a prevádzkovanie golfovej školy (golfovej akadémie),
zriadenie klubu golfových hráčov a rozvoj golfového športu,
zabezpečenie financovania prevádzky golfového klubu a hospodárenia s prostriedkami a majetkom klubu,
vedenie evidencie členov
získavaním finančných prostriedkov na rozvoj golfu najmä prenájmom reklamných plôch a zabezpečovaním umiestnenia reklamy svojich sponzorov a obchodných partnerov v priestoroch domovského golfového ihriska.
P.Ž.G.K. vytvára širokú škálu športového, spoločenského a kultúrneho využitia v dôstojnom prostredí pre členov, ich rodinných príslušníkov, prípadne pre hostí členov klubu a iných užívateľov.
P.Ž.G.K. zastupuje športové záujmy svojich členov vo vzťahu k iným golfovým oddielom a Slovenskej golfovej asociácie.
P.Ž.G.K. organizuje a zabezpečuje rekreačný a pretekársky golf. Vytvára podmienky pre prevádzku prenajatého golfového objektu vrátane materiálnych, technických a organizačných podmienok pre zabezpečenie golfovej hry.
P.Ž.G.K. vytvára podmienky pre organizovanie vlastných golfových turnajov a pre účasť svojich členov na turnajoch usporiadaných inými domácimi a zahraničnými golfovými oddielmi, SKGA a ďalšími golfovými zväzmi.
P.Ž.G.K. usporadúva a organizuje športové, spoločenské a kultúrne podujatia, vo väzbe na aktivity golfového klubu a jeho členov.
Na zabezpečenie plnenia svojich cieľov združenie bude vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v týchto smeroch:
a) podpora športu detí a mládeže,
b) podpora vzdelávania.
Článok 4.
Orgány klubu
Orgánmi P.Ž.G.K. sú:
Členská schôdza
Prezídium klubu
Prezident klubu
Viceprezident klubu
Kontrolná komisia
Článok 5.
Zásady členstva v P.Ž.G.K.
Členom P.Ž.G.K. môže byť fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľom P.Ž.G.K. a chce sa podieľať na jeho činnosti.
P.Ž.G.K. je výberové uzavreté združenie, pričom počet členov je závislý od kapacity a kvality golfového areálu.
O prijatie za člena P.Ž.G.K. rozhoduje na základe písomnej prihlášky (ktorej vzor určí prezídium) prezídium, s tým, že poradie členstva je stanovené na základe prijatia prihlášky.
Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
Právnické osoby. Členom združenia sa môžu stať právnické osoby, ktoré po schválení prihlášky a prijatí prezídiom, zaplatia ročný členský príspevok v hodnote 2.000,- €, slovom dvetisíc euro, splatných v rovnakej lehote ako u fyzických osôb. Potvrdenie o zaplatení a výške členského príspevku slúži ako podklad pre hlasovanie na členskej schôdzi združenia. Vydané potvrdenia sú evidované v knihe členských príspevkov do združenia.
Fyzické osoby. Členom združenia sa môže stať každý slovenský občan alebo cudzí štátny príslušník, ak má záujem podieľať sa na podpore rozvoja golfu v združení v rámci svojich možností a v duchu cieľov združenia. Fyzická osoba, platí ročný príspevok vo výške 200,- €, slovom dvesto euro. Deti a ládež do 21 rokov 33,-€, slovom tredsaťtri euro. Tento je splatný počas členstva v združení vždy najneskôr k 31.01. príslušného kalendárneho roka v hotovosti do pokladne združenia, alebo bezhotovostne na účet združenia.
Člen nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich členských príspevkov.
Prvý príspevok po schválení za člena je možné splatiť v hotovosti do pokladne združenia alebo bezhotovostne na účet združenia a je splatný do 14 dní od schválenia prihlášky výborom.
Ukončením členstva v združení zaniká členovi nárok na vrátenie členského príspevku, prípadne iných povinností podľa rozhodnutia prezídia.
Dokladom o členstve v zdužení je zápis člena v evidencii členov vedenej prezídiom.
Každý člen združenia má jeden hlas. Člen, ktorý je v omeškaní so zaplatením členského príspevku, stráca po dobu omeškania právo hlasovať a byť volený na členskej schôdzi združenia. Ak nie je zaplatený ročný členský príspevok, členstvo sa pozastavuje až do jeho vyrovnania. V prípade, že ročný členský príspevok nie je zaplatený v lehote podľa bodu 3b) resp. 3d) členstvo v združení zaniká automaticky po márnom uplynutí ďalšej náhradnej 1 mesačnej lehoty, bez nároku na vrátenie už zaplatených členských príspevkov.
Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydanom prezídiom.
Článok 6.
Práva a povinnosti člena P.Ž.G.K.
Člen P.Ž.G.K. má najmä právo:
zúčastňovať na členskej schôdzi a hlasovať na členskej schôdzi a byť volený do orgánov klubu
podieľať sa na práci v P.Ž.G.K. a jeho rozvoji v súlade so stanovami, svojimi schopnosťami a možnosťami
zúčastňovať sa športových a spoločenských akcií v zmysle podmienok klubu
využívať klubové zariadenia a priestory
požadovať a dostávať informácie o činnosti P.Ž.G.K., prípadne P.Ž.G.K.
predkladať pripomienky a návrhy k činnosti P.Ž.G.K.
právnická osoba si určuje maximálne štyri osoby, ktoré búdu v jej mene vystupovať a tieto osoby budú mať práva a povinnosti v zmysle článku 12 stanov P.Ž.G.K.
Člen P.Ž.G.K. má najmä tieto povinnosti:
rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze a ďalších orgánov klubu konajúcich v rámci svojej kompetencie a v súlade s týmito stanovami
dodržiavať stanovy P.Ž.G.K., štatút a iné vnútorné predpisy klubu, pravidlá golfu, hrací poriadok a ďalšie dokumenty P.Ž.G.K., SKGA a prevádzkovateľa domovského golfového objektu
platiť riadne a včas členské a ostatné poplatky
dodržiavať i ďalšie vnútorné oficiálne pravidlá a rešpektovať všeobecne platné a zaužívané zásady slušného správania a fair play a etiky vo vzťahu k ostatným členom klubu
hájiť záujmy klubu a nepoškodzovať dobrú povesť klubu
Článok 7.
Zánik členstva v P.Ž.G.K.
Členstvo v P.Ž.G.K. zaniká:
vystúpením na základe písomného oznámenia člena
vylúčením na základe právoplatného rozhodnutia prezídia alebo členskej schôdze
smrťou člena v prípade ak sa jedná o fyzickú osobu
zánikom člena, vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím konkurzu na majetok člena pre nesolventnosť, zrušením člena s likvidáciou a to všetko v prípade, že ide o člena právnickú osobu
Každý člen P.Ž.G.K. môže písomným oznámením vystúpiť z klubu a to aj bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o vystúpení z P.Ž.G.K. sa doručuje prezídiu. Vystúpenie z P.Ž.G.K. je účinné dňom doručenia oznámenia prezídiu, ak samotné oznámenie neobsahuje neskorší termín účinnosti vystúpenia.
Členstvo v P.Ž.G.K. zaniká aj smrťou člena v prípade, že ide o fyzickú osobu
Po účinnom vystúpení z P.Ž.G.K. môže osoba opätovne požiadať o členstvo v klube, pričom sa táto žiadosť posudzuje ako žiadosť každého nového záujemcu o členstvo v P.Ž.G.K., bez nároku na osobitné úľavy alebo zľavy z titulu predchádzajúceho členstva.
V prípade, že zanikne členovi P.ZA.GK jeho členstvo v klube akýmkoľvek spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku stanov, nemá dotknutá osoba žiadne majetkové ani iné nároky a práva voči P.Ž.G.K..
Článok 8.
Záverečné ustanovenia
Združenie môže na základe rozhodnutia členskej schôdze vydať na spresnenie niektorých svojich činností vnútorné predpisy.
Veci, ktoré nie sú upravené týmito Stanovami sa riadia príslušnými predpismi najmä zák.č.83/1990Zb.o združení občanov v jeho platnom znení.
Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy združenia registrované na MV SR 2006 pod č. VVS/1-900/90-28039 v znení neskorších zmien.
SÚVISIACE ODKAZY
KDE NÁS HLADAŤ
Obežná 5A/8358, 01008 Žilina-Vlčince
Slovenská republika
NAPLÁNOVAŤ CESTU
PARTNERI KLUBU
Hosting technology by MaData
Web design & Programming by Maccelo Creative Agency